Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

  sídlo:
  VMJ s.r.o.
  Duklianska 1570/4
  953 01 Zlaté Moravce
  Slovenská republika

  Prevádzka (predajňa):
  Predajňa Šikuľko
  Nám. A. Hlinku 9
  953 01 Zlaté Moravce

  IČO: 46 011 692
  DIČ: 2023186000
  IČ DPH:
  (ďalej len prevádzkovateľ),

  uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.sikulkoshop.sk (ďalej len obchod)
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.sikulkoshop.sk.
 3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
 4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
 2. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.
 3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
 5. Faktúra a jej opis bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári, prípadne všetky údaje potrebné k realizácii platby oznámené telefonicky až po skompletizovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
 6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
 7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar (nie dobierka!) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.
 8. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Formulár pre dostúpenie od zmluvy je dostupný k stiahnutiu tu: formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf
 9. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.
 10. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákon č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá kupujúcim objednaných položiek.

III. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla je to v priebehu 1 pracovného dňa). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená telefonicky, alebo emailom. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
 6. Kupujúci si je vedomý a odoslaním svojej objednávky súhlasí, v prípade porušenia obchodných podmienok, so zverejnením svojho celého mena, adresy a mesta bydliska na www.sikulkoshop.sk a, alebo na partnerských webstránkach v sekcii na to vytvorenej.

IV. Kúpna cena a možnosti platby

 1. Všetky ceny uvedené na www.sikulkoshop.sk sú vrátane DPH. Na prepočet je použitý konverzný kurz 30,1260 Sk/€
 2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
 3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu.
 5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 6. Možnosti platby u prevádzkovateľa: hotovosť v predajni, alebo pri prevzatí zásielky u kuriéra; platobnou kartou v predajni alebo cez internetový obchod www.sikulkoshop.sk; prevodom na účet

V. Záruka, reklamácie, doklady

 1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).
 2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste - dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
 3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
 4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie) neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má), elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
 5. Kupujúci môže informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) bezodkladne a môže (v prípade nárokovania si náhradu škody) spísať s kuriérom záznam o škode, ktorý doloží predajcovi pri reklamácii.
 6. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
 7. Reklamácie tovaru, ktorý bol poškodený pri preprave môžeme uznať len po doložení ZÁZNAMU O ŠKODE, ktorý spíšete s doručujúcim kuriérom. Každá zásielka prepravovaná kuriérskou spoločnosťou je poistená, preto vo VLASTNOM záujme obsah zásielky prekontrolujte ešte pred kuriérom, či je všetko v poriadku. Reklámacie bez spísaného záznamu o škode nebudeme môcť uznať.
 8. Orgán dohľadu: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 037/ 7720 001

VI. Poštovné a balné

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť doručujúcu spoločnosť (GEIS SK) pri zásielkach, kde kupujúci neplatí prepravné náklady
 2. Poštovné sa riadi platným sadzobníkom Slovenskej pošty a zmluvnými cenami kuriérskej spoločnosti GEIS SK. Dostupný cenník nájdete na webstránke Slovenskej pošty.
 3. Cena za poštovné a balné bude zobrazená v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe hmotnosti realizovanej objednávky.
 4. Platbu realizujte po obdržaní emailu, v ktorom budú všetky potrebné údaje k realizovaniu platby (prevodom na účet, alebo platobnou kartou).

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.
 5. Odoslaním objednávky dáva kupujúci svoj súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi.
 6. Kupujúci sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na www.sikulkoshop.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Tieto obchodné podmienky vstúpili do platnosti 22.5.2019


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop